Biyond Wiki

Wist je dat ‘informatie’ afkomstig is van het Latijnse ‘informare’? Dat betekent: vormgeven. Als je kennis toevoegt, verminder je onwetendheid. En dat is precies waar wij goed in zijn!

Via deze Biyond Wiki willen we informatie delen, zodat jij kennis kunt opbouwen. Wil je meer weten over bepaalde onderwerpen of thema’s? Zoek & vind je antwoord hieronder. Is je vraag (nog) niet beantwoord?

Aan deze pagina zijn wij continu aan het werk. Je kunt ons helpen door aan te geven welk woord je graag nog eens toegelicht zou willen zien. Onderaan deze pagina of rechtsbovenin staan onze contactgegevens.

Biyond Decision Manager

Biyond Decision Manager, of kortweg BDM, is een applicatie waarmee op eenvoudige wijze gegevens uit verschillende bronsystemen beschikbaar gesteld worden. Het is een applicatie voor het beheer en de aansturing van datawarehouse-processen.

 

Business Intelligence

BI is het ontsluiten van alle beschikbare data, zodat jij helder inzicht krijgt, op basis waarvan je beslissingen kan nemen. Realtime.
Elke dag beter doen dan gisteren en dan de concurrent op basis van data en heldere KPI’s.

Corporate performance management

Afgekort CPM is het proces waarin het behalen van doelen, ofwel het leveren van prestaties, wordt beheerst met als uiteindelijk doel de strategie van de organisatie te realiseren.
Het doel van CPM is om een duidelijk overzicht te geven in de voortgang en de prestaties van de verschillende afdelingen en departementen, dit overzicht moet de organisatie helpen om juiste beslissingen te kunnen nemen.

 

Er bestaan verschillende applicaties die dit proces ondersteunt. Biyond implementeert, afhankelijk van de branche en toepassing de software en biedt ondersteuning.

Key Performance Indicators

KPI’s ook wel vertaald naar het Nederlands; Kritieke prestatie indicatoren zijn de visuele aanwijzingen waarmee voortgang naar een meetbaar doel wordt aangegeven.

Digitalisering

Is het omzetten van analoge informatie en handmatige processen in een digitale vorm. Hiermee creëer je informatie in een digitale vorm: data. Computers kunnen data zorgvuldiger en sneller verwerken dan mensen.

Dashboarding

Dashboards zijn visuele weergaven van data van jouw organisatie, vaak in de vorm van kaarten, grafieken en diagrammen. Deze geven inzicht in je KPI’s. Om een dashboard dus maximaal te benutten, is het van groot belang dat je de juiste data voor ogen krijgt.

Datawarehouse

Vaak afgekort tot DWH, is een gegevensverzameling die in een dusdanige vorm is gebracht dat terugkerende en ad-hocvragen in relatief korte tijd beantwoord kunnen worden zonder dat de bronsystemen zelf daardoor overmatig belast worden. Hierin onderscheidt een datawarehouse zich van een standaard database. Gegevens komen van de bronsystemen en worden geautomatiseerd gehaald. Gegevens kunnen in een datawarehouse niet worden ingevoerd of aangepast door gebruikers zelf. Als aanpassing van gegevens nodig is dan dient dit òf in de bronsystemen òf in het ETL proces (door aanpassing van de daarin vastgelegde regels) plaats te vinden.

Extraction, Transformation and Load

afgekort ETL, is een begrip uit de informatica. Het benoemt de processen die gebruikt worden om gegevens uit verschillende gestructureerde databases te verenigen in een andere database, veelal een DWH.

  • Extract: data uit een bron ophalen
  • Transform: opgehaalde data omzetten volgens regels en opzoektabellen of combinaties maken van data uit verschillende bronnen
  • Load: de data wegschrijven op een andere plaats

Forecasten

Is een voorspelling van toekomstige vraag in de markt naar een bepaald product of dienst.
Op grond van de forecast kan je alvast voorbereiden om aan de verwachte toekomstige vraag naar het product of de dienst te kunnen voldoen.

Consolidatie

Of financiele consolidatie is de boekhoudtechniek om de resultaten van moeder- en dochtervennootschappen bij elkaar te voegen. Zodat een groep een resultatenrekening en balans krijgt alsof ze één vennootschap is.
Hiermee ontstaat inzicht in de omvang en samenstelling van het vermogen van het geheel, en specifiek inzicht in de grootte van de baten en lasten van ieder onderdeel.

Consolideren gebeurt ook wanneer er meerdere vestigingen, verschillende rechtspersonen zijn, of wanneer vestigingen in verschillende landen gevestigd zijn.